4. Υποχρεωσεισ του εργοδοτη

4.1. Υποχρέωση αναγγελίας εργαζομένων στο Υπουργείο Εργασίας (πρώην τήρηση βιβλίων προσωπικού)

 

Από το 2013 άλλαξε η διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων και τήρησης χιρόγραφων βιβλίων και προσαρμόσθηκε στο πληροφοριακό Σύστημα διασύνδεσης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, με συνέπεια να γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Έτσι λοιπόν :

Ο εργοδότης οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας  από τον νεοπροσλαμβανόμενο.

Ο εργοδότης οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού (ετήσια κατάσταση) Ε4 μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας  από τον νεοπροσλαμβανόμενο.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών υποχρεούνται να υποβάλλουν συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου με το πρόγραμμα εργασίας

Σε περίπτωση αλλαγής της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει ηλεκτρονικά τροποποιητικούς πίνακες για το πρόγραμμα εργασίας.

Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων αποδοχών υποβάλλεται τροποποιητικός πίνακας εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος των νέων αποδοχών.

Επίσης, εντός του 2015 καταργείται το χειρόγραφο βιβλίο αδειών και θα τηρείται και αυτό ηλεκτρονικά

 

4.2.Υποχρέωση καταβολής μισθού

Στην Ελλάδα ο ετήσιος μισθός καταβάλλεται σε 14 δόσεις (12 μηνιαίες και 2 επιπλέον μισθοί ως δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα καλοκαιρινής αδείας).

 

4.2.1. Καθυστερημένη καταβολή μισθού πρός τον εργαζόμενο

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραλείψει ή καθυστερήσει να καταβάλλει μισθό πρός τον εργαζόμενο, διαπράττει αδίκημα που δίνει το δικαίωμα στον εργαζόμενο να διεκδικήσει άμεσα και χωρίς καμία άλλη όχληση προς τον εργοδότη τα οφειλόμενα και να καταγγείλει τον εργοδότη στην επιθεώρηση εργασίας η οποία με τη σειρά της θα του επιβάλει πρόστιμο και θα τον παραπέμψει στον εισαγγελέα.

 

4.2.2. Παροχές σε είδος

Οι παροχές σε είδος αποτελούν συνηθισμένη πρακτική στη σύγχρονη πραγματικότητα και συνήθως έχουν τη μορφή παροχής φορητού υπολογιστή, πληρωμένου κινητού τηλεφώνου, μεταφορικού μέσου, κλπ. ,  κρύβουν όμως και κάποιους κινδύνους. Ο νόμος διακρίνει δυο ειδών τέτοιες παροχές, αυτές που καλύπτουν άμεσες δαπάνες για τις ανάγκες της επιχείρησης και αυτές που γίνονται για να διευκολύνουν την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση το κριτήριο για το αν αποτελούν μισθολογική παροχή ή όχι βρίσκεται  :

 • Στο αν δημιουργούν ωφέλεια για το μισθωτό, υπέρμετρη σε σχέση με την εξυπηρέτηση της ανάγκης της επιχείρησης.
 • Στο αν η παροχή συμβάλλει άμεσα στην πραγματοποίηση ή στη διευκόλυνση της εκτέλεσης της εργασίας ή καλύπτει δαπάνες, γιαί αποτελεί απόκλιση από την καταρχήν μισθολογική φύση της παροχής.

Η ερμηνεία των παροχών σε είδος γίνεται πολλές φορές από το Δικαστήριο ή από το νομοθέτη αναλόγως πρός την φορολογική πολιτική που ακολουθείται και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια εξαρχής.

 

4.3.Άλλες Υποχρεώσεις του εργοδότη

4.3.1.              Ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 1568/85, οδηγία 89/391/ΕΟΚ).

Βασική υποχρέωση του εργοδότη είναι να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας στο χώρο εργασίας, όπως αυτοί ορίζονται από την αντίστοιχη νομοθεσία. Ειδικότερα :

 • Να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων αλλά και των τρίτων που παρευρίσκονται στους τόπους εργασίας.
 • Να λαμβάνει υπόψη κάθε υπόδειξη των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην επιχείρηση.
 • Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
 • Να μεριμνά για την προληπτική και περιοδική επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων εξειδικευμένα, με βάση τους κάθε φορά επαγγελματικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.
 • Να παίρνει συλλογικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων.
 • Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους επαγγελματικούς κινδύνους από την εργασία τους και για τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και για τον τρόπο εφαρμογής της στην επιχείρηση.
 • Να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση.
 • Να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την εφαρμογή των παραπάνω σκοπών.
 • Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να καταχωρούνται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος.
 • Σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

 

4.3.2.              Υποχρεώσεις του εργοδότη που συνδέονται με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης

Αναλόγως με το μέγεθος της επιχείρησης, προκύπτουν και πρόσθετες υποχρεώσεις για τον εργοδότη, ειδικότερα :

 • Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και πάνω εργαζόμενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας.
 • Επιπλέον, στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μόλυβδο - αμίαντο - καρκινογόνες ουσίες - βιολογικούς παράγοντες και από την εκτίμηση των κινδύνων καταδεικνύεται κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρηση, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του γιατρού εργασίας.

 

4.4.Υποχρεώσεις του εργαζόμενου

Ο εργαζόμενος εκ της σύμβασης εργασίας αναλαμβάνει και αυτός με τη σειρά του κάποιες υποχρεώσεις έναντι του εργοδότη, οι οποίες είναι ουσιώδης.

Πιο συγκεκριμένα :

 • Να είναι συνεπής πρός τους όρους της σύμβασης εργασίας του.
 • Να τηρεί το ωράριο εργασίας
 • Να παρέχει ευσυνείδητα την εργασία του
 • Να χρησιμοποιεί σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του.
 • Να μην θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή μετατοπίζει αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων.
 • Να αναφέρει αμέσως στον εργοδότη όλες τις καταστάσεις που παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία του.
 • Να διευκολύνει τον εργοδότη, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας στον εργοδότη για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.
 • Να διευκολύνει τον εργοδότη, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς του.

 

Επόμενη Σελίδα : Η εργασιακή σχέση