2. προσληψη αποσπαση προσωπικου

2.1. Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού

Όταν επιλεγεί ο κατάλληλος εργαζόμενος από τον εργοδότη, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία (πέρα από την υπογραφή σύμβασης εργασίας, στην οποία θα αναφερθούμε εκτενώς παρακάτω) που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόσληψη του εργαζομένου.

Ειδικότερα :

 • Ο υπάλληλος θα πρέπει να προσκομίσει στο λογιστήριο της εταιρείας που θα κάνει την πρόσληψη αντίγραφο της αστυνομικής της ταυτότητας με αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του (λογαριασμός ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό σημείωμα)
 • Το λογιστήριο του εργοδότη θα πρέπει να αναγγείλει την πρόσληψη στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, υποβάλοντας τα έντυπα Ε3 και Ε4.
 • Υπογράφεται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου σύμβαση εργασίας (στην οποία θα αναφερθούμε εκτενώς παρακάτω) στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο και οι όροι εργασίας).
 • Ανοίγεται από τον εργοδότη στο όνομα του εργαζομένου τραπεζικός λογαριασμός μισθοδοσίας στην τράπεζα του εργοδότη (εαν ο μισθός καταβάλλεται σε διαφορετική τράπεζα από αυτήν του εργοδότη, χρεώνεται προμήθεια για τα εμβάσματα).


2.2. Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού από ξένη χώρα.

Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε δυο διαφορετικές κατηγορίες :


2.2.1 Όταν ο εργαζόμενος έρχεται από χώρα εκτός ΕΕ

Όταν ο εργαζόμενος είναι υπήκοος τρίτης χώρας, εκτός ΕΕ, ανεξαρτήτως από το εαν έχει εργαστεί στην ΕΕ ή διαθέτει άδεια εργασίας σε χώρα της ΕΕ, η διαδικασία προβλέπει τα εξής:

 • Σύμβαση Εργασίας σε ισχύ όπου θα φαίνονται οι όροι εργασίας, το ύψος των απολαβών του εργαζόμενου, ο χρόνος εργασάις και ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης.
 • Άδεια παραμονής (VISA) στην Ελλάδα (εαν υπάρχει άδεια παραμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ αυτή ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ).
 • Ασφάλιση σε Ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.
 • Βεβαίωση μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα.
 • Άδεια εργασίας στην Ελλάδα, η οποία προκειμένου να εκδοθεί απαιτούνται :

       Άδεια παραμονής

       Βεβαίωση εργοδότη

       Σύμβαση εργασίας

       Ασφάλεια στην Ελλάδα

       Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο

Μετά την συμπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, ο εργοδότης μπορεί να προχωρήσει νόμιμα στην πρόσληψη του εργαζομένου στην επιχείρησή του.


2.2.2.              Όταν ο εργαζόμενος έρχεται από χώρα της ΕΕ

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ, οι προϋποθέσεις για να εργασθεί στη χώρα μας είναι οι ακόλουθες :

 • Σύμβαση Εργασίας σε ισχύ όπου θα φαίνονται οι όροι εργασίας, το ύψος των απολαβών του εργαζόμενου, ο χρόνος εργασίας και ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης.
 • Βεβαίωση διαμονής στην Ελλάδα για υπήκοο ΕΕ
 • Ασφάλιση στην Ελλάδα


2.3. Η διαδικασία απόσπασης προσωπικού από χώρα της ΕΕ, το έντυπο Α1

Στο πλαίσιο της ΕΕ και κατ’εφαρμογή των οδηγιών 883/2004, 987/2009, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική έννομη τάξη, είναι δυνατόν επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα να πρσλάβει εργαζόμενο από εταιρεία που βρίσκεται εγκατεστημένη σε άλλη χώρα μέλος της ΕΕ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

Να γίνει σύμβαση απόσπασης (τριμερής) μεταξύ της εταιρείας που αποστέλλει τον εργαζόμενο, της εταιρείας που υποδέχεται τον εργαζόμενο και του ίδιου του εργαζόμενου. Στην σύμβαση θα πρέπει να περιγράφονται οι όροι της απόσπασης, η διάρκεια της απόσπασης καθώς και το αντικείμενο της εργασίας (ανάγκες της επιχείρησης) για το οποίο γίνεται η απόσπαση.

Σύμβαση εργασίας μεταξύ της εταιρείας που υποδέχεται τον εργαζόμενο και του εργαζομένου στην οποία να αναλύονται : Η θέση εργασίας του, οι απολαβες του, το ωράριο εργασίας.

Αποδεικτικό τύπου Α1 από τη χώρα προέλευσης στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο μετακινούμενος εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στην χώρα προέλευσης και έτσι θα πρέπει να απαλλαγεί από την ασφάλιση στην χώρα υποδοχής (το ΙΚΑ γνωρίζει και δέχεται το Α1).


2.4.Φορολογική αντιμετώπιση του αποσπασμένου εργαζομένου

Ο αποσπασμένος εργαζόμενος παραμένει στην ουσία εργαζόμενος της εταιρείας που τον αποστέλλει πρός την Ελλάδα με απόσπαση. Η Ελληνική εταιρεία όμως θα πρέπει να του καταβάλλει τον συμφωνημένο μισθό, όπως έχει αποτυπωθεί στη σύμβαση εργασίας τους. Επομένως ο εργαζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση και στη χώρα προέλευσής του και στην Ελλάδα όπου λαμβάνει μισθό.

 

 

Επόμενη σελίδα : Η σύμβαση εργασίας