5. η εργασιακη σχεση

5.1. Ο χρόνος εργασίας


Ως χρόνος εργασίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο ο εργαζόμενος βρίσκεται στην διάθεση του εργοδότη για παροχή εργασίας. Έτσι, υπάρχει εκ του νόμου ένα προστατευτικό ανώτατο όριο βάσει του οποίο ο εργοδότης δικαιούται να απασχολεί τον εργαζόμενο.

Το ανώτατο όριο που έχει θεσπισθεί βάσει νόμου είναι το 8ωρο με βάση υπολογισμού την ημέρα εργασίας. Αντίστοιχα, με βάση υπολογισμού την εβδομάδα το ανώτατο όριο είναι οι 48 ώρες. Ωστόσο, δίνεται στον εργοδότη και στον εργαζόμενο το δικαίωμα να ρυθμίζουν ελεύθερα κατόπιν σύμβασης τον χρόνο εργασίας (συμβατικός χρόνος εργασίας) αρκεί να μην παραβιάζεται το νόμιμο ανώτατο όριο. Κατ ΄ επέκταση, όσο αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα Απασχόλησης, το ανώτατο ωράριο εργασίας διαμορφώνεται σε 40 ώρες την εβδομάδα.  Σύμφωνα με τον ν. 3863/2010, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να απασχολήσει τον εργαζόμενο παραπάνω από 40 ώρες την εβδομάδα , όπως περιγράφουν οι πίνακες που ακολουθούν :

 • Υπολογισμός του χρόνου υπερεργασίας στο Σύστημα πενθήμερης Απασχόλησης:

Εβδομαδιαία Υπερεργασία

Από 40- 45 ώρες =

+20% Προσαύξηση στο Καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

 

 • Υπολογισμός του χρόνου υπερεργασίας στο Σύστημα εξαήμερης Απασχόλησης:

Εβδομαδιαία Υπερεργασία

Από 40-48 ώρες=

+20% Προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

                                                                           

 

 

5.1.1. Υπερωρίες

Προκειμένου να έχουμε υπερωρία, θα πρέπει να ξεπεραστούν τα χρονικά όρια της υπερεργασίας. Εάν ξεπεραστούν τα χρονικά όρια της Υπερεργασίας, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να εργάζεται  Υπερωριακά, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρήσει μια Συγκεκριμένη Διαδικασία προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι ο εργαζόμενος κάνει παράνομα Υπερωρίες. Συγκεκριμένα θα πρέπει :

 • Να αναγγείλει τις υπερωρίες στο Υπουργείο Εργασίας μέσω του Ηλεκτρονικού συστήματος.
 • Να υπάρχουν έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης.
 • Να καταβάλλει την νόμιμη Προσαύξηση
 • Για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως = Το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%
 • Για πέραν των 120 ωρών ετησίως νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης παρέχεται αμοιβή = Το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 60%.

5.2. Άδειες

Ο εργαζόμενος/μισθωτός δικαιούται συγκεκριμένες ημέρες άδειας εντός του έτους ανάλογα με το χρονικό διάστημα που απασχολείται στην Επιχείρηση. Η άδεια αυτή συνίσταται  στην Καλοκαιρινή άδεια, στην άδεια για τα Χριστούγεννα και άδεια για το Πάσχα (κανονική άδεια) καθώς και στην Αναρρωτική άδεια και  Εκλογική Άδεια (ειδικές άδειες).

Οι ημέρες κανονικής αδείας που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος είναι συνάρτηση του χρονικού διαστήματος που απασχολείται στον εργοδότη.

 

Για το 1ο έτος απασχόλησης

Επί πενθήμερης εργασίας

Επί εξαήμερης εργασίας

 

20 ημέρες

24 ημέρες

 

 

 

Για το 2ο έτος απασχόλησης

21 ημέρες

25 ημέρες

 

 

 

Για το 3ο έτος απασχόλησης

22 ημέρες

26 ημέρες

 

 • Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει 10 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε άλλο εργοδότη, δικαιούνται τις παρακάτω ημέρες αδείας :

 

Επί πενθήμερης εργασίας

Επί εξαήμερης εργασίας

25 ημέρες

30 ημέρες

 

 • Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει 25 έτη προϋπηρεσίας, δικαιούνται τις παρακάτω ημέρες άδειας :

 

Επί πενθήμερης εργασίας

Επί εξαήμερης εργασίας

26 ημέρες

30 ημέρες

 

Η χορήγηση της νόμιμης άδειας προς των εργαζόμενο εντός του ίδιου έτους γίνεται με ευθύνη του εργοδότη. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής των αποδοχών της άδειας, προσαυξημένες κατά 100%.

·    Η κατάτμηση του χρόνου αδείας

Σύμφωνα με τις  νομοθετικές αλλαγές του ν. 4093/2012 θεσπίστηκε το δικαίωμα του εργοδότη να προβεί σε κατάτμηση του χρόνου άδειας για την περίπτωση που αυτό υποδεικνύεται από τις ανάγκες που προκύπτουν στην επιχείρηση του εργοδότη.

 

5.2.1. Αναρρωτική άδεια

Ως αναρρωτική άδεια ορίζεται εκ του νόμου η ανυπαίτια αποχή του εργαζομένου από την εργασία του για μικρή διάρκεια, λόγω ασθενείας. Η απουσία λόγω ασθενείας απαιτεί την προσκόμιση βεβαίωσης ιατρού. Μέχρι 3 ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας ο εργαζόμενος λαμβάνει από τον εργοδότη το ½ του μισθού του για τις ημέρες απουσίας, ενώ εαν λείψει πάνω από 3 ημέρες, το ΙΚΑ καταβάλλει επίδομα ασθενείας στον εργαζόμενο ίσο με το ½ του μισθού για τις ημέρες απουσίας, ενώ το αντίστοιχο υπόλοιπο ½ το καταβάλει ο εργοδότης.


5.2.2. Εκλογική άδεια

Οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση εκλογικής άδειας δημοσιεύονται συνήθως πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Γενικά ισχύουν τα εξής :

 • Σε εργαζόμενους με το σύστημα 5θήμερης εργασίας χορηγείται 1 ημέρα άδειας εαν ο τόπος που ψηφίζουν απέχει 200-400 χλμ από την έδρα της εργασίας, 2 ημέρες εαν η απόσταση υπερβαίνει τα 400 χλμ και σε όσους μετακινούνται πρός νησιά η χορήγηση άδειας εξετάζεται κατά περίπτωση, χωρίς όμως να υπάρχει υποχρέωση να υπερβαίνει τις 3 ημέρες.
 • Σε εργαζόμενους με το σύστημα 6ήμερης εργασίας, χορηγείται 1 ημέρα άδειας εαν ο τόπος που ψηφίζουν απέχει 100-200 χλμ. Από την έδρα της εργασίας, 2 ημέρες εαν η απόσταση υπερβαίνει τα 200 χλμ και σε όσους μετακινούνται πρός νησιά η χορήγηση άδειας εξετάζεται κατά περίπτωση, χωρίς όμως να υπάρχει υποχρέωση να υπερβαίνει τις 3 ημέρες.

 

Επόμενη Σελίδα : Η λήξη της εργασιακής σχέσης